GGZ-sector vol in beweging

De geestelijke gezondheidszorg is in beweging. Door de verschillende stelsels waarbinnen de GGZ opereert hebben GGZ-zorgaanbieders te maken met veranderende regelgeving vanuit alle stelsels (Wmo, Zvw, WLz, Wfz en de Jeugdwet).

Binnen de GGZ-sector loopt de discussie over hoe om te gaan met de marktwerking, de diversiteit in financiers en opdrachtgevers, de verschillen in behandelcultuur en de toenemende roep om transparantie en inzichtelijkheid van de toegevoegde maatschappelijke waarde van de GGZ. Dit leidt bijvoorbeeld tot vraagstukken rond concentratie, samenwerking, veranderende verhoudingen tussen professionals en bestuurders en kwaliteit. Thema’s die vaak voorkomen in onze opdrachten zijn het omgaan met stelselovergangen, het in beeld brengen van patiëntenstromen, het inzichtelijk maken van kwaliteit, het optimaliseren van bedrijfsvoering en het omgaan met strategische vraagstukken van zorgbestuurders.

  • Impactanalyse GGZ voor GGZ Nederland. Met een groep bestuurders van GGZ-zorgaanbieders is bekeken welke ontwikkelingen op de GGZ afkomen, welke gevolgen dit heeft voor deze zorgaanbieders en tot welke keuzes en handelingsperspectieven dit leidt voor GGZ- zorgaanbieders in de eigen regionale context
  • Ondersteuning Stuurgroep Continuïteit van forensische zorg. Aan de hand van casuïstiek, ervaringen en visie op de toekomst is een breed samengestelde werkgroep onder onze leiding aan de slag gegaan met het opstellen van een gezamenlijk en realistisch advies over het borgen van zorgcontinuïteit na forensische zorg.
Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01