Strafrechtelijk optreden effectief met inzet straf én zorg

Wanneer is een strafrechtelijk optreden effectief? Straffen heeft meer doelen dan alleen vergelding. Het voorkomen van recidive is daarvan een belangrijke.

Een werkstraf opleggen aan een verslaafde jongen met crimineel gedrag is niet effectief in het voorkomen van recidive als hij daarnaast op straat met ‘foute vrienden’ blijft omgaan en door blijft gaan met zijn verslaving.

De straf kan effectiever worden wanneer deze in combinatie met zorg wordt opgelegd. Wij zien dat uitdagingen van onze klanten zich in toenemende mate op dit snijvlak manifesteren. Hoewel een combinatie van straffen en zorg recidive kan voorkomen, is het nog niet eenvoudig de systemen van de sanctie-uitvoering en het zorglandschap effectief aan elkaar te verbinden. 

Een greep uit onze projecten die zijn gericht op het snijvlak tussen straf en zorg:

  • We ondersteunen de gemeente Helmond bij de lokale aanpak van Kindermishandeling en huiselijk geweld en de regie en sturing op Veilig Thuis
  • Voor de Divisie Forensische Zorg en jeugd van DJI hebben wij onderzoeken gedaan naar de wijze waarop continuïteit tussen de forensische zorg en reguliere zorg kan worden verbeterd. Met deze analyses hebben wij geadviseerd hoe de inkoop van de forensische zorg zo in te richten dat zorgaanbieders gestimuleerd worden de aansluiting met reguliere zorg goed vorm te geven
  • Gedragsinterventies zijn programma’s voor justitiabelen die erop zijn gericht bepaald gedrag te veranderen waardoor de kans op recidive afneemt. Voor het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben wij het systeem voor kwaliteitsborging van deze gedragsinterventies verbeterd
  • Voor het ‘Landelijk aanjaagteam verwarde personen’ hebben wij een inventarisatie gedaan naar de wijze waarop de triagefunctie voor verwarde personen door gemeenten is geregeld
  • In opdracht van het ministerie van VWS hebben wij in kaart gebracht wat de meerkosten zijn van het wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). 

https://vng.nl/files/vng/publicatie_bijlagen/2016/20160219-pmvg-bijlagen-tussenrapportage-a4_v3.pdf

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01