Evaluatie van de Wet inburgering 2013

Inburgering wordt als belangrijk gezien voor een volwaardige participatie in de samenleving, maar het huidige inburgeringsstelsel kent diverse tekortkomingen die een effectieve inburgering in de weg staan.

Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet inburgering 2013 die Significant in opdracht van het ministerie van SZW heeft uitgevoerd. Minister Koolmees heeft de evaluatie op woensdag 27 juni 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het inburgeringsstelsel is gebaseerd op een aantal veronderstellingen en uitgangspunten die in de praktijk niet, of maar ten dele, realistisch zijn. Het inburgeringsstelsel sluit daardoor onvoldoende aan bij de leefwereld en mogelijkheden van - delen van - de doelgroep, waardoor geen optimale resultaten worden behaald. Uit de evaluatie komt naar voren dat:

Het inburgeringsstelsel te veel op zichzelf staat en samenhang mist met, bijvoorbeeld, participatiedoelstellingen van gemeenten;

De eigen verantwoordelijkheid voor een grote groep inburgeraars niet realistisch is.

Er voldoende aanbod van taalcursussen is, maar het aanbod niet altijd passend is bij de behoefte van inburgeraars.

De resultaatverplichting uit de wet haar doel voorbij schiet: zo stimuleert het inburgeringsstelsel inburgeraars niet om op een zo hoog mogelijk niveau examen te doen.

 

Voor de evaluatie heeft Significant slagingsinformatie over inburgering (van DUO) geanalyseerd en gesproken met talloze betrokkenen bij de inburgering en met een grote groep inburgeraars. Kort na verzending van het evaluatierapport aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees een aantal verregaande veranderingen in het inburgeringsstelsel aangekondigd, die nauw aansluiten bij de uitkomsten van de evaluatie. Zo krijgen gemeenten vanaf 2020 een veel grotere rol: zij gaan statushouders eerder en intensiever activeren en begeleiden bij hun inburgering. Statushouders worden gestimuleerd om zo snel mogelijk te participeren in de samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten gaan voortaan de inburgeringscursussen inkopen.

Voor meer informatie over de evaluatie of over advies en onderzoek door Significant over inburgering en integratie kunt u contact opnemen met Michiel Blom (michiel.blom@significant.nl) of Linda Bakker (linda.bakker@signficant.nl).

Het volledige rapport is te downloaden via deze link. [link naar https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z12656&did=2018D36587]

De brief van minister Koolmees over de voorgestelde verbeteringen in het inburgeringsstelsel vindt u hier. [link naar https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/02/kamerbrief-hoofdlijnen-veranderopgave-inburgering]

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01